Man Kiam

Hichkas ft Fadaei

Man Kiam

March 30, 2020 152 12.4K
Description

Producer: Mahdyar Aghajani
Label: Moltafet

متن آهنگ

من کیم

از

قطره‌اي از باده‌هاي آسمان‌
اين جهان زندان و ما زندانيان‌
حفره کن زندان و خود را وا رهان‌
آدمي مخفي‌ست در زير زبان‌
اين زبان پرده است بر درگاه جان‌

من کي‌ام؟‌
اوني که بمبه، گنده‌
همه خورده‌ن، اون عمده‌
تيز و تنده‌
نباشه هم مهم ني‌
چون بلند مي‌شه دود از کنده‌
خيليا همه زندگيشون دور من مي‌چرخه‌
شيريني، خورشيد، حج عمره‌
بدخوا‌ها مورمور مي‌شه پوستشون با يه جمله‌
پوستشون مثل پوست مرغه‌
منو مي‌بينن و قد قد مي‌کنن‌
قدتر از زبون مرغام، حاجيت انقدر غده‌
هرکي رو باهام مقايسه کني مثل ماهي تو تنگه‌
حاجيت مثل کوسه تو عمقه‌
لقمه مي‌کنه هر کي رو که کله‌ش بده بو قرمه‌
مي‌ذارم طعمه‌
خيليا توي دامن، تو چي؟‌
اين يه هشدار ديگه‌س‌
خيليا مي‌خوان عين من باشن‌
فکر مي‌کنن الفبام‌
سر کار مي‌مونن‌
از ترس سفيد مي‌کنن و مي‌شن همه زال‌
جيم مي‌شن‌
تا مي‌شن و من سر پام‌
خيلي ساده‌ن‌
اصلاً من تو چشم کسي که رپ گوش نمي‌ده کي‌ام؟‌
اصلاً فرق نمي‌کنه زنده‌م يا مرده‌
يه آدم معمولي که فکر مي‌کنه برده‌
ولي حقش رو نظام خورده‌
جزئي از کل‌
يه موش آزمايشگاهي‌
تند ميرم، تند‌
ولي درجا مي‌زنم‌
به مغزم مي‌زنن از طريق مجري دستبرد‌
کانالو عوض کن‌
اگه دنبال فسفري اين يکي ماهي نداره‌
وقتي به جز طناب دار، هيچ چاره‌اي جاني نداره‌
هيچ دادگاهي قاضي نداره‌
منم يه قرباني که پارتي نداره‌
شادي نداره، حالي نداره‌
هيچ فرقي با آدماي عادي نداره‌
بايد هل بدي اين ماشين باطري نداره‌
يه پيکان فرقي با آر دي نداره‌
من کي‌ام؟‌
يه جونوري که با طبيعت قهره‌
پر جمعيته شهرش و کرده جو رو شديداً گرمش‌
آرزوي حيوونا اينه، بشر منقرض بشه تقريباً نسلش‌
من کي‌ام؟‌
يه تيکه گوشت، با دو تا گوش‌
که به هيشکي نمي‌ده گوش‌
جرم‌
يه کله‌ي پوک نداره‌
توش هست يه ذره هوش‌
بوش در مياد وقتي مي‌ميره و‌
بعدش هم مي‌زنه کرم‌
مي‌گي بپوش؟‌
جوش نزن، که نه مردم، نه زن‌
انسان نه، انرژي‌
اين بدنه زندانم، زپرتي‌
رو کره‌اي که پر نکته‌س‌
جلو چشما گنده‌س‌
ولي جلو خورشيد نقطه‌س‌
کوچيک و پست‌
يه‌کم از کهکشان دور شي عمراً ببينيش‌
ئه، خورشيد چي شد پس؟‌
ريز ديديش، نه؟‌
از اين دنيا برم ديگه برنمي‌گردم‌
دوطرفه نيست بليطم‌
هرچي پيش مي‌ريم عميق‌تر مي‌شه‌
آره، خيلي پيچيده‌اس‌
من کي‌ام که تو يه لحظه همه‌چي هستم، ولي هيچي نيستم؟‌
هيچکس‌

مــن کــي‌ام؟‌
يــه ديــوونــه‌
کــه هــيــچــي نــمــي‌دونــه‌
مــن کــي‌ام؟‌
يــه ديــوونــه‌
کــه هــنــوزهــيــچــي نــمــي‌دونــه‌

فدائي‌ام، گلادياتور ادبيات‌
کارا مي‌آد‌
مي‌شنوه تهران مي‌گه «ايول»‌
سنگين‌تره شعرا از ترافيک همت‌
در و ديوارا با گرافيتي زنده‌ن‌
خيابونا لفظامو حفظن‌
قافيه شماره سريال، تپل‌
دوتادوتا مي‌کشم، بهم مي‌گن ژنرال دوگل‌
دعا، شعار حاليم ني‌
من کي‌ام؟‌
مگه مي‌خواي فاميل شي؟‌
جوونم، ولي پير کار‌
دنيا، توپ زير پام‌
مي‌رم جلو سينه‌چاک‌
با ديد باز، بي‌نقاب‌
من کي‌ام؟‌
اوني که هر قانوني مي‌ديد لقد مي‌کرد‌
هميشه بود توي اقليت‌
نه يه شاعر جيره‌خوار‌
نه که نبود حرف زور‌
ما نرفتيم زير بار‌
ترجيح مي‌دم يه گرگ وحشي باشم تا يه شير رام‌
ياور هميشه مومن، نه رفيق نيمه‌راه‌
ديوونه‌اي که بستنش ولي مي‌شکنه شيشه باز‌
با همه‌ي پنجره‌ها بي‌حساب، نيمه‌جان‌
يه مريض مغزي، دهه شصتي‌
درگيرم با تقويم شمسي‌
بي‌سرزمين، رو نقطه‌ي صفر مرزي‌
يعني کلاً مهم ني من کي‌ام‌
من کي‌ام؟ حالا هرکي‌
واسه جامعه يه تهديد‌
از عوامل غربي‌
يه کله‌سياه، از توابع شرقي‌
حاصل خرد جمعي‌
خوش‌مرام مثل تختي‌
بددهن‌تر از علي پروين‌
ولي فني‌
ما از کانون سرخ تربيت، اصلاح‌شده با تيغ تبعيض‌
بوي باروتيم، مي‌آيم از لول گرمي‌
محصول جنگيم‌
لاي ارزونيام/
خوب بگردي توي حراجيا‌
يه ايزدي تو ويترين وهابيا‌
منجيلم، با همه‌ي اهالياش‌
صده‌ي به زنجير‌
يعني وقتي که جوهر روي شمشير،‌
داره پاک مي‌شه با دستمال تشويق‌
هنر، ابزار ترويج‌
آش يخ همراه احکام کشکي‌
من کي‌ام؟‌
يه بنده‌م، شرمنده‌م‌
يادم رفته لبخندم‌
دست‌به‌تخمم هر موقع عزرائيل مياد سروقتم‌
تو زباله‌دون تاريخ، تاريک مي‌شه قلبم‌
خون مي‌زنه از چشام بيرون‌
محتاج يه کاسه جون‌
بين فقير و غني قبرم کوتاهي حافظه‌ي عموم‌
من نقصم، نقص عامل سقوط‌
ببين، نسل من يه باکره‌ي فاحشه‌س، واستاده تو روت‌

هم ناطق و خاموشم‌
هم لوح خموشانم‌
هم خونم و هم شيرم‌
هم طفلم و هم پيرم‌
کيستم من؟ کيستم من؟ چيستم من؟

  YOUR FEELING
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  Login to your account or Register.
  Add Comment
  Comments
  Sort By:
  DATE
  LIKE