• Navid Sadr (نوید صدر)
 • Navid Sadr (نوید صدر)
 • Navid Sadr (نوید صدر)
 • Navid Sadr (نوید صدر)
 • Navid Sadr (نوید صدر)
  Navid Sadr (نوید صدر)

  Navid Sadr

  اون کسی که خار گل گزیدش، ترکش نکرد


 • Navid Sadr (نوید صدر)
 • Navid Sadr (نوید صدر)
  Navid Sadr (نوید صدر)

  Navid Sadr

  من چون از پیمان خیلی خوشم میاد، از پیمان خیلی عکس میزارم. شما به پیمانای زندگی خودتون ببخشید.