• Taham (تهم)
    Taham (تهم)

    Taham

    چگونگى پيدايش كار ما(موسيقى تجربى) از تو دل فضاى "بشكن رو بالا بندازِ" سنتى...به روايت تصوير ))