• Hichkas (هیچکس)
    Hichkas (هیچکس)

    Hichkas

    نون ملتو آجر بکنی و واسه ساختن مسجد بری آجر دزدی و دیواراشو با خون مردم بشوری...لعنت به اول و آخرتون...