• Erfan (عرفان)
    Erfan (عرفان)

    Erfan

    ‎سر پائین، نگاه به بالاها. توی طول روز چند دقیقه به آرزوهاتون فکر می‌کنین؟ چند دقیقه برنامه ریزی می‌کنین که برسین بهشون؟ چقدر وقت میذارین که اون برنامه‌ها از تئوری به عملی‌ تبدیل بشن؟ اگه کمتر از ۸-۱۰ ساعت در روز این کارو می‌کنین اشکال از شما س نه از دنیای دور و برتون. منتظر نباش کسی‌ برات در رو باز کنه، کلیدش خودتی.
    @ursula.vari 📸