• Taham (تهم)
  Taham (تهم)

  Taham

  .
  برنامه هاى آتى:
  -نيرنگ (تكاهنگ و نماهنگ)
  -شور (تكاهنگ)
  -مرز (تكاهنگ)
  -جنبه (آلبوم دارا)
  -تا ديروز (همراه ايمانمون)
  -عمل (همراه پويان و احتمالاً ژوديت)
  و در آخر پروژه اى جالب همراه با دهقان، احتمالا تحت عنوان "كارتلانه"