• Safir (سفیر)
  Safir (سفیر)

  Safir

  ‏موش مُردگی پشت تلفن عمومی
  [داخلی، ابری، باجه‌ی زرد؛ سکّه‌ای ]
  [خارجی، شب، آبی، دود، خُنَکا، مِه]
  این‌کلمات‌حاوی‌احساس‌و‌شرایط
  هستن،نه پیام خاص و مستتر.