• Bigrez (بیگرض)
  Bigrez (بیگرض)

  Bigrez

  🔴صداى اين زبون بسته ها ماييم🔴
  به خداوندى خدا اون روز رو ميبينيم كه سر عزيزات بياد و هيچ كارى نتونى بكنى بى شرف حرومزاده،چه موجوداتى هستين شما بى همه چيزا!؟ از كجا اومدين؟ چرا اينقدر قلبتون سياهه و به چه دليلى اين بلاها رو سر اين زبون بسته ها مياريد!؟ اطمينان داشته باشيد كه وقتى خودتو عزيزات داريد دستو پا ميزنيد و زجركش ميشيد اون لحظه كه داشتى اين زبون بسته رو با ماشين روى اسفالت و سنگ و خاك ميكشيدى مياد جلوى چشمت،ديگه نه گوه خوردنت فايده داره نه كسى به دادتون ميرسه،يه بار يك نفر مثل سامان عزيز يا كسى مثل من به پستتون ميخوره وقتى داريد اينكارها رو ميكنيد و اون موقع بلايى به سرتون مياريم كه مُردن بشه ارزوتون،مردم عزيز اين مطالب و حرفها رو به گوش هم برسونيد تا به گوش اينجور موجودات بى شرف برسه كه نفرين يه ملت پشت خودشون و زندگيشونه،خدايا خودت كمك كن اين زبون بسته ها در پناه خودت باشن
  آمين🙏🏻💔
  @saman.vaghefi
  #حيوان_ازاري_ممنوع #بى_شرف #گناه #كارما #نفرين #آخرت